Araç Belediyesi
11.12.2023

                                                                                                                                                                                                                                                          

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle Türbe Sokak No:7  İç Kapı No:Z4 VE İç Kapı NO:Z6 adresinde bulunan Belediye Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki 4 ve 6 numaralı Yazıhanelerin 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere Belediye Encümeninin  06/12/2023 tarih ve …. sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45.maddeleri  gereği Açık Teklif  usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

1-İhale 20 Aralık  2023 Çarşamba günü saat 14:00 'da  Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda Belediye Hizmet Binası  Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-İhalenin aylık/kira  muamman ve Teminat  :

 

Yazıhane Numarası

Aylık Kira Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

 (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

4 No’lu yazıhane

İç Kapı No:Z4

2.700,00 TL

2.920,00TL

20/12/2023

14:00

6 No’lu yazıhane

İç Kapı No:Z6

2.700,00 TL

2.920,00 TL

20/12/2023

14:15

 

3-Taleplilerin ihale teminatını 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 12:00 a  kadar Belediyemiz tahsilat servisine yatırmaları şarttır.

 

4-A) İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;

  1. İhaleye katılmak için belediyemiz tahsilat servisine ödedikleri geçici teminatın makbuzu,
  2. Kanuni ikametgah sahibi olduğuna dair ikametgah  belgesi
  3. T.C. Kimlik numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi
  4. Vekaleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.
  5. 08/01/2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen B1, B2, D1,D2,F1,F2; yetki belgelerinden ,taşıma şekline göre gerekli belgeleri ibraz etmek zorundadır. 
  6.  

B) Tüzel kişiler adına katılacaklardan ve gerçek kişinin ticari faaliyeti bulunan isteklilerden;

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

b- Mevzuat gereği siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf   Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- 08/01/2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen B1, B2, D1,D2,F1,F2; yetki belgelerinden ,taşıma şekline göre gerekli belgeleri ibraz etmek zorundadır.

C) Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte noter tasdikli ortaklık beyannamesini ibraz etmek zorundadır.

5- İhaleye katılacak taleplilerin kendi adına Belediyemize herhangi bir  borcu ( emlak-ÇTV-kira-su-v.b.) bulunmadığına dair belediyemiz tahsilat servisinden alacakları güncel belge,

         2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 12.maddesi gereği  ihale  şartnamesi mesai saatleri içerisinde  Belediye Tahsilat Servisinde bedelsiz görülebilir.

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI