Araç Belediyesi
SANAYİİ DÜKKKANI SATIŞ İLANI
Geri
Araç Belediyesi
11.10.2023

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

Belediye Başkanlığımıza ait 4 adet Sanayi dükkanı satışı yapılmak üzere Belediye Encümeninin 11/10/2023 tarih ve 56 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği açık teklif (artırmalı) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Brüt

Bağımsız Bölüm No:

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Kullanım Amacı

İhale Tarih ve Saati

Çay Mh.

473

4

203,80 m2

1

2.250.000,00 ₺

67.500,00₺

Dükkan

01.11.2023

Saat : 14:00

Çay Mh.

473

4

200,14 m2

2

2.250.000,00 ₺ 67.500,00₺

Dükkan

01.11.2023

Saat : 14:15

Çay Mh.

473

4

200,14 m2

3

2.250.000,00 ₺ 67.500,00₺

Dükkan

01.11.2023

Saat : 14:30

Çay Mh.

473

4

203,80 m2

4

2.250.000,00 ₺ 67.500,00₺

Dükkan

01.11.2023

Saat : 14:45

 

 --Taleplilerin ihale teminatını 01 Kasım 2023 Çarşamba günü saat: 12:00 ye kadar Belediyemiz tahsilat servisine yatırmaları şarttır.

A) İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;

  1. İhaleye katılmak için belediyemiz tahsilat servisine ödedikleri geçici teminatın makbuzu, ya da Teminat Mektubu (En Az 3 (Üç) ay süreli)
  2. Kanuni ikametgâh sahibi olduğuna dair ikametgâh belgesi
  3. T.C. Kimlik numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi
  4. Vekâleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

B) Tüzel kişiler adına katılacaklardan ve gerçek kişinin ticari faaliyeti bulunan isteklilerden;

  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,
  2. Mevzuat gereği siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf   Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair  belge,
  3. İhaleye katılmak için belediyemiz tahsilat servisine ödedikleri geçici teminatın makbuzu, yada Geçici Teminat Mektubu (En Az 3 (Üç) ay süreli)

C) Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte noter tasdikli ortaklık beyannamesini ibraz etmek zorundadır.

İhaleye katılacak taleplilerin kendi adına Belediyemize herhangi bir borcu (Emlak, ÇTV, Kira, Su- vb) bulunmadığını dair belediyemiz tahsilat servisinden alacakları güncel belge,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 12. Maddesi gereği ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediye Tahsilat Servisinde bedelsiz görülebilir.

 Duyurulur.  11/10/2023

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI