Araç Belediyesi
KİRALIK İŞ YERİ (ESKİ HALKBANK BİNASI)
Geri
20.10.2023

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle Kastamonu Caddesinde bulunan Ticaret ve Kültür Sitesindeki ( Belediye İş Hanı)  84/A numaralı  dükkanın  3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere Belediye Encümeninin  18/10/2023  tarih ve 60 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45.maddeleri  gereği Açık Teklif (artırma) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır

 1. İhale 01 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 15.15 'de  Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda Belediye Hizmet binası  toplantı salonunda yapılacaktır
 2. İhalenin aylık/kira  muamman bedeli   :   18.000,00 TL.
 3. İhalenin geçici teminat bedeli              :    19.440,00 TL.
 4. Taleplilerin ihale teminatını 01 Kasım  2023 Çarşamba günü saat 12:00 a  kadar Belediyemiz tahsilat servisine yatırmaları şarttır.

  A) İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;
  1. İhaleye katılmak için belediyemiz tahsilat servisine ödedikleri geçici teminatın makbuzu,
  2. Kanuni ikametgah sahibi olduğuna dair ikametgah  belgesi
  3. T.C. Kimlik numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi
  4. Vekaleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

          B) Tüzel kişiler adına katılacaklardan ve gerçek kişinin ticari faaliyeti bulunan isteklilerden;

                a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,
                b-  Mevzuat gereği siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair  belge,

         C) Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte noter tasdikli ortaklık beyannamesini ibraz etmek zorundadır.

              İhaleye katılacak taleplilerin kendi adına Belediyemize herhangi bir  borcu ( emlak-ÇTV-kira-su-v.b.) bulunmadığını dair belediyemiz tahsilat servisinden alacakları güncel belge,
              2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 12.maddesi gereği  ihale  şartnamesi mesai saatleri içerisinde  Belediye Tahsilat Servisinde bedelsiz görülebilir.

            Duyurulur.  18/10/2023