Araç Belediyesi
ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİCARET VE KÜLTÜR SİTESİNDEKİ (BELEDİYE İŞ HANI) 21 NOLU DÜKKANIN İHALE İLANI
Geri
11.12.2023

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞITİCARET VE KÜLTÜR SİTESİNDEKİ

( BELEDİYE İŞ HANI) 21 NOLU DÜKKANIN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle İbrahim İplikçioğlu Sokakta bulunan Ticaret ve Kültür Sitesindeki ( Belediye İş Hanı)  No:11’de bulunan 21 nolu Bağımsız Bölümdeki büronun 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere Belediye Encümeninin 06/12/2023  tarih ve 72 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45.maddeleri  gereği Açık Teklif (artırma) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır

İhale20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 14.30 'da Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda Belediye Hizmet binası  toplantı salonunda yapılacaktır.

      İhalenin aylık/kira  muamman bedeli   :375,00 TL.

      İhalenin geçici teminat bedeli                 :405,00 TL.

Taleplilerin ihale teminatını 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz tahsilat servisine yatırmaları şarttır.

A)İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;

    1. İhaleye katılmak için belediyemiz tahsilat servisine ödedikleri geçici teminatın makbuzu,
    2. Kanuni ikametgah sahibi olduğuna dair ikametgah belgesi
    3. T.C. Kimlik numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi
    4. Vekaleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

B) Tüzel kişiler adına katılacaklardan ve gerçek kişinin ticari faaliyeti bulunan isteklilerden;

a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

b-  Mevzuat gereği siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

C) Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte noter tasdikli ortaklık beyannamesini ibraz etmek zorundadır.

İhaleye katılacak taleplilerin kendi adına Belediyemize herhangi bir  borcu ( emlak-ÇTV-kira-su-v.b.) bulunmadığını dair belediyemiz tahsilat servisinden alacakları güncel belge,