Araç Belediyesi
2023 - MAYIS KARAR ÖZETLERİ
Geri
02.05.2023

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ MAYIS / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.05.2023

Karar Sayısı

23

Karar Konusu

Emekliye Ayrılan 1 Personelin Kıdem Tazminatının Ödenmesi İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası Anonim Şirketinden Kredi Talep Edilmesi Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

1 personelin ihbar ve kıdem tazminatları ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 392.436,61TL(üçyüzdoksanikibindörtyüzotuzaltıTürklirasıaltmışbirkuruş) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.          

EK: Kıdem tazminatı ödenecek personelin listesi

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ MAYIS / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

03.05.2023

Karar Sayısı

24

Karar Konusu

Yukarıaraç Mahallesi Bestekar Erol Sayan Sokak Üzerinde Yapılacak Olan Çeşmeye İsim Verilmesi Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

  İlçemiz Yukarıaraç Mahallesi Bestekar Erol Sayan Sokak üzerine Belediyemiz tarafından yapılacak çeşmeye 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (n) bendi ve 81. maddesi gereği “İbrahim PELENKOĞLU” isminin verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI