Araç Belediyesi
2023 - EYLÜL KARAR ÖZETLERİ
Geri
05.09.2023

T.C.

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

( Meclis Başkanlığı )

 

İ L A N

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 08/09/2023 tarih ve 3381 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 05/09/2023 tarihli Eylül/2023 Olağan Meclis Toplantısında alınan 36 – 37 – 38 – 39 – 40 sayılı meclis kararlarının metinleri ve ekleri aşağıda sunulduğu gibidir. 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.09.2023

Karar Sayısı

36

Karar Konusu

Doğalgaz Bölge Regülatörü Konulacak Alanın Kargaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş’ye Tahsis Edilmesi İlgili Belediye İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

      Belediye Meclisinin 08/08/2023 tarih ve 30 sayılı kararı ile İlçemizde doğalgaz bölge regülatörü konulacak yerlerin Kargaz Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. 'ye tahsis edilmesi konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.

      Belediye İmar Komisyonu 15/08/2023 tarihli toplantısında; Yapılması planlanan regülatörlerin ilçe halkına daha konforlu ve kesintisiz bir şekilde doğalgaz akışı sağlaması sebebi ile kamu yararı gözetilerek Belediyemizden istenen iki adet (5x5) 25 m2 lik regülatör alanlarının içerisinde görüntüyü bozmayacak şekilde yerleştirilmesi için doğalgaz şirketi ile birlikte belediyemizin koordineli çalışması şartı ile doğalgaz şirketine süresiz tahsis edilmesinin uygun olduğuna oy birliği karar vermiştir.

       Belediye İmar komisyonu raporunun aynen kabul edilerek doğalgaz bölge regülatörlerinin konulacağı alanların Kargaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş adına süresiz tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğ ile karar verilmiştir.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.09.2023

Karar Sayısı

37

Karar Konusu

Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş.’nin Kredi Kullanımı İçin Yetki Verilmesi.

K A R A R   M E T N İ

Sermayesinin tamamı Araç Belediye Başkanlığına ait Adil Acar Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından Araç çayı üzerinde elektrik enerjisi üretmek amacı ile “Araç Regülatörü ve HES (Atıl HES) Projesi” nin hayata geçirilmesi için adımlar atılmıştır. Proje maliyeti yaklaşık 180.000.000,00TL(yüzseksenmilyonTürklirası) olup, proje bedelinin İller Bankası, kamu veya özel bankalardan kredi kullanılarak temin edilmesi planlanmaktadır.

      5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin (e) bendinde ; Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı ile yapabilir.” denilmekte olup, proje maliyeti belediyemizin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu  şirketlerin son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmektedir.      

      Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları kapsamında Belediye hizmetlerinin gerektiği giderleri karşılamak amacıyla Belediyemizce yürütülmekte olan Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlere ait Projelerin Mali Finansmanını sağlamak ve hizmete sunmak bu hizmetlerin yürütülmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden borçlanma dosyasının hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından “Araç Regülatörü ve HES (Atıl HES) Projesi” nin yapılması için Belediyemize ait  Adil Acar Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından kullanılmak üzere 180.000.000,00TL (yüzseksenmilyonTürklirası) Kredi kullanılması izin onayının alınmasına,

      Kredi onayından sonra Özel Bankalar, Kamu Bankaları ve İller Bankasından kredi talebinde bulunmaya, kullanılacak olan krediyle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA’ya yetki verilmesine yapılan işaretle oylama neticesinde toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.09.2023

Karar Sayısı

38

Karar Konusu

Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş.’nin Yapacağı Alımlar İçin İhale Komisyonu Kurulması.

K A R A R   M E T N İ

      Sermayesinin tamamı Araç Belediye Başkanlığına ait Adil Acar Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketinin yapacağı alımlar için aşağıda isim ve unvanları bulunan kişilerinden ihale komisyonu oluşturulmasına, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan  meclis üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

İHALE KOMİSYONU ÜYELERİ

 

ADI SOYADI

ÜNVANI /GÖREVİ

   Satılmış SARIKAYA

Araç Belediye Başkanı

Komisyon Başkanı

   Aziz ÖZELCİ

Araç Belediyesi Meclis Üyesi

Komisyon Üyesi

   Kıvanç HALICI

Araç Personel Ltd. Şti. Müd.

Komisyon Üyesi

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.09.2023

Karar Sayısı

39

Karar Konusu

Yukarıaraç Mahallesinde Yeni Yapılan Parka İsim Verilmesi.

K A R A R   M E T N İ

İlçemiz Yukarıaraç Mahallesi Karaağaç Sokak Ezgi Sitesi ile Yukarıaraç Mahallesi Bestekar Erol Sayan Sokak Hasan Bilen Sitesi arasında yeni yapılan parka 5393 sayılı kanunun 18. Maddesi gereği Ahmet - Vasfiye ACAR Çocuk Parkı isminin verilmesine, 5393 sayılı kanunun 81. Maddesi gereği kararın mülki idare amirinin onayına gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan  meclis üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.09.2023

Karar Sayısı

40

Karar Konusu

Yukarıaraç Mahallesi Doğanay Sitesinin Yanında Bulunan Parka İsim Verilmesi.

K A R A R   M E T N İ

2022 yılında vefat eden İlçemize 15 yıl Belediye Başkanı olarak hizmet eden Avukat Bahtiyar YAŞAR isminin yaşatılması için 5393 sayılı kanunun 18/n Maddesi gereği ilçemiz Yukarıaraç Mahallesi Karaağaç Sokak Doğanay sitesi yanında bulunan ismi olmayan parka  Avukat Bahtiyar YAŞAR isminin verilmesine, 5393 sayılı kanunun 81. Maddesi gereği kararın mülki idare amirinin onayına gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan  meclis üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.09.2023

Karar Sayısı

40

Karar Konusu

2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yapılması Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

      Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün  Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi tahmin edilen bütçeyi aşması nedeniyle 2023 Mali Yılı Ek Bütçe yapılması hakkındaki 04/09/2023 tarihli gerekçe raporu görüşüldü.

2023 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

 

Açıklama

Gelirin Kodu

2023 Bütçe ile tahmin edilen

2023 Ağustos Sonu net tahsilatı

2023 yılı Aralık ayı tahmini gelir

2023  Mali yılı bütçe farkı

Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar

05.02.02.51

18.238.000,00TL

15.174.149,56TL

8.063.850,44TL

5.000.000,00TL

Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri

06.01.09.99

30.000,00TL

0,00TL

7.030.000,00TL

7.000.000,00TL

TOPLAM GELİR

 

18.268.000,00TL

15.174.149,56TL

15.093.850,44TL

12.000.000,00TL

 

 2023 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

 

Açıklama

Giderin kodu

2023 Bütçe ile tahmin edilen

2023 Ağustos sonu Gider

2023 Yılı Ek bütçe ile eklenecek

Müteahhitlik Gideri

Fen İşleri-03.05.01.04

10.500.000,00TL

9.024.582,25TL

4.300.000,00TL

Müteahhitlik Gideri

İtfaiye Çav.-03.05.01.04

2.000.000,00TL

1.855.154,39TL

1.300.000,00TL

Akaryakıt ve Yağ Alımları

Fen İşleri-03.02.03.02

1.500.000,00TL

993.259,53TL

500.000,00TL

Diğer Dayanıklı Mal ve malzeme alımları

Fen işleri-03.07.01.90

1.000.000,00TL

1.606.869,32TL

900.000,00TL

Yedek ödenek

Mali Hizmetler-09.06.01.01

3.016.200,00TL

2.558.543,00TL

5.000.000,00TL

TOPLAM GİDER

 

 

 

12.000.000,00TL

 

        Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda;      

      Yukarıda bulunan tablolarda belirtildiği üzere Belediyemiz 2023 Mali Yılı Gelir -Gider Bütçesi tahmin edilen bütçeyi aşması nedeniyle 2023 Mali Yılı Ek Gelir Bütçe 12.000.000,00TL --  2023 Mali Yılı Ek Gider Bütçe 12.000.000,00TL olarak,  2023 mali yılı içerisinde kullanılmak üzere Belediye Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince EK BÜTÇE yapılmasına toplantıya katılan  Belediye Meclis Üyelerinin kabul yönündeki oyları ile oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI