Araç Belediyesi
10.01.2024

T.C.

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

( Meclis Başkanlığı )

 

 

 

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.01.2024

Karar Sayısı

1

Karar Konusu

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediye Denetim Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması.

K A R A R   M E T N İ

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” denildiğindin yapılan açık oylama neticesinde üye sayısının 3 (üç) olmasına oybirliği ile karar verildi.

      Denetim Komisyonu Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda, Belediye Meclisi üyeleri Aziz ÖZELCİ (CHP) 7 (yedi) oy, İrem Yasemin SAVAŞ (CHP) 7 (yedi) oy, Adem ÖZDEMİR (AKP) 7 (yedi) oy aldıkları görülmüş olup,        Belediye Meclis Üyeleri Aziz ÖZELCİ,  İrem Yasemin SAVAŞ ve Adem ÖZDEMİR'in Belediye Denetim Komisyonu Üyeliklerine seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.01.2024

Karar Sayısı

2

Karar Konusu

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereği Belediye Meclis Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ödeneğinin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi..

K A R A R   M E T N İ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. Maddesinde Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. maddesi (a bendi nüfusu 10.000 ' e kadar olan belediyeler)uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Denilmekte olup,      

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu 2024 mali yılı içerisinde Belediye Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 350,00TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.01.2024

Karar Sayısı

3

Karar Konusu

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Gereği Belediye Meclisi Toplantı Günü Saatinin ve Tatil Ayının Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

      5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, yapılan açık oylama sonucunda 2024 yılı Belediye Meclisinin toplantı gününün her ayın ilk SALI günü saat 14.30 ve Belediye Meclisi tatil ayının AĞUSTOS ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.01.2024

Karar Sayısı

4

Karar Konusu

3. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali Hesabına Para Aktarılması.

K A R A R   M E T N İ

İlçemizde bu yıl  26 - 27 - 28 Ocak 2024 Tarihlerinde  3.’sü düzenlenecek olan "3. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali" etkinliklerinde kullanılmak üzere Festival Organizasyon Komitesi Başkanlığının hesabına Belediye Bütçesinden 200.000,00TL (ikiyüzbinTürklirası) ödenek aktarılmasına,         

 Festival çalışmalarında Belediyemize ait iş makinesi, taşıt, bina ve müştemilatının kullanılmasına, gerek duyulduğunda Belediyemiz personelinin festival çalışmalarında görevlendirilmesine, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.01.2024

Karar Sayısı

5

Karar Konusu

2024 Yılı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi.

K A R A R   M E T N İ

31 Aralık 2023 tarih ve 32416 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25/12/2023 kabul tarihli sayılı " 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" nun K-Cetveli " Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları" III Fazla Çalışma Ücreti (B) Aylık Fazla Çalışma Ücreti bendinin 1. Maddesinde;      Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç),  görevlerinin  niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu 10.000'e kadar olanlar için 1.333,00TL'yi geçemez denilmekte olup,            

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2024 yılı içerisinde ödenecek olan Maktu Fazla Çalışma Ücretinin aylık 1.333,00TL. olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.01.2024

Karar Sayısı

6

Karar Konusu

2024 Yılında Kısmi Zaman Sözleşmeli Avukata Ödenecek Aylık Ücretin Belirlenmesi

K A R A R   M E T N İ

 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereği 2024 yılı içerisinde (takvim yılı) kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırılacak olan  Avukata birinci ve ikinci altı ayında aylık ücret olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Konulu Genelge ekinde yer alan “ 5393 sayılı Belediye Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları “ konulu 1 sayılı cetvelde “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanında” belirtilen ücretin aylık net ödenmesine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.01.2024

Karar Sayısı

7

Karar Konusu

Çay Mahallesi 131 Adada İmar Planı Tadilatı Yapılması.

K A R A R   M E T N İ

   Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 27/12/2023 tarih ve 3806 sayılı Olurunda  İlçemiz Çay Mahallesi 131 ada 5 parselin içerisinde bulunan imar adasında mevcut imar Bitişik Nizam 4 Kat olarak belirlenmiş ancak bölgede büyük kütleli binaların yapılması mevcut dokuyu bozacağı için bahse konu imar adasının blok nizam olarak plan tadilatı yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmiş olup, Çay Mahallesi 131 ada üzerinde imar planı tadilatı yapılması konusunun incelemesi için Belediye İmar komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda toplatıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ OCAK/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

04.01.2024

Karar Sayısı

8

Karar Konusu

İnönü Mahallesi 153 Ada 11 Parselde İmar Planı Tadilatı Yapılması ve Parsel Sahipleri İle Protokol Yapılması İçin Yetki Verilmesi.

K A R A R   M E T N İ

İnönü Mahallesi 153 Ada 11 Parselde İmar Planı Tadilatı Yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine, 153 ada 11 parsel üzerinde yapılacak iş - işlemler ve Belediyemiz ile parsel sahipleri arasında yapılacak olan protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI