Araç Belediyesi
05.01.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

                  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 13/01/2021 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 05/01/2021 tarihli Ocak / 2021 Olağan Meclis Toplantısında alınan   02-03-04-05-06-07-08-09-10 sayılı meclis kararları aşağıda sunulduğu gibidir.

 

Karar Tarihi             : 05 Ocak 2021

Karar Sayısı              : 02

Karar Konusu          : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereği Belediye Meclis Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ödeneğinin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

       5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. Maddesinde Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu maddesi (a bendi nüfusu 10.000 ' e kadar olan belediyeler) uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Denilmekte olup,
        Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu 2021 mali yılı içerisinde Belediye Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için brüt 111,00TL huzur hakkı ödenmesine  oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 05 Ocak 2021

Karar Sayısı              : 03

Karar Konusu          : 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi Gereği Belediye Meclisi Toplantı Günü Saatinin ve Tatil Ayının Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, yapılan açık oylama sonucunda 2021 yılı Belediye Meclisinin toplantı gününün her ayın ilk SALI günü saat 14.30 ve Belediye Meclisi tatil ayının AĞUSTOS ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 05 Ocak 2021

Karar Sayısı              : 04

Karar Konusu          : İlçemiz Yeşil Mahalle 192 Ada 1 Parsel, 95 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 26, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Parsellerde İmar Planı Revizyonu Yapılması İle İlgili Belediye İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 57 kararı ile İlçemiz Yeşil Mahalle 192 Ada 1 Parsel, 95 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 26, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49 parsellerde imar planı revizyonu yapılmasının incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.

        Belediye İmar Komisyonu 09/12/2020 tarihli raporunda, Konunun incelenmesi sonucunda Yeşil Mahalle 192 ada 1 parsel, 95 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 26, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49 parselleri ve çevresinde hazırlanan plan tadilatının uygun olduğuna karar vermiştir.

        Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda 09/12/2020 tarihli Belediye İmar Komisyon Raporu kabul edilerek İlçemiz Yeşil Mahalle 192 Ada 1 Parsel, 95 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 26, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49 parsellerde imar planı revizyonu yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 05 Ocak 2021

Karar Sayısı              : 05

Karar Konusu          : 2021 Yılı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi.

KARAR METNİ

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 19/12/2020 kabul tarihli 7258 sayılı " 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" nun K-Cetveli " Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları" III Fazla Çalışma Ücreti (B) Aylık Fazla Çalışma Ücreti bendinin 1. Maddesinde;


        Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç),  görevlerinin  niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu 10.000'e kadar olanlar için 321,00TL'yi geçemez denilmekte olup,


        Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2021 yılı içerisinde ödenecek olan Maktu Fazla Çalışma Ücretinin aylık 300,00TL. olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 05 Ocak 2021

Karar Sayısı              : 06

Karar Konusu          : 2021 Yılında Tam Zaman Sözleşmeli Personellerin Aylık Ücretin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi

KARAR METNİ

Belediyemiz birimlerinde 2019 yılında tam zaman sözleşmeli olarak göreve başlayan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereği 2021 mali yılı içerisinde (takvim yılı) Belediyemiz bünyesinde Tam Zaman Sözleşmeli olarak çalıştırılacak T.H.sınıfı 8595 unvan kodlu 4 adet EKONOMİST'e yılın birinci ve ikinci altı ayında aylık ücret olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Konulu Genelge ekinde yer alan "5393 sayılı Belediye Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları" konulu ( 1 ) sayılı cetvelde “657 sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” sütununda belirtilen 3.042,39TL ücretin (taban) aylık NET ödenmesine ,
        Belediyemizde 2018 yılında tam zaman sözleşmeli olarak göreve başlayan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereği 2021 yılı içerisinde (takvim yılı) Tam Zaman Sözleşmeli olarak çalıştırılacak MUHENDİS'e  ( Peyzaj Mimarı) birinci ve ikinci altı ayında aylık ücret olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Konulu Genelge ekinde yer alan “ 5393 sayılı Belediye Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanları “ konulu ( 1 ) sayılı cetvelde “657 sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” sütununda belirtilen aylık 4.746,14TL ücretin (taban) net ödenmesine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Adem ÖZDEMİR ve Sevcan İLHAN'ın red oylarına karşılık diğer meclis üyelerinin kabul oyları ile  oy çokluğu ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 05 Ocak 2021

Karar Sayısı              : 07

Karar Konusu          : 2021 Yılında Kısmi Zaman Sözleşmeli Avukata Ödenecek Aylık Ücretin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi

KARAR METNİ

2021 yılı içerisinde (takvim yılı) çalıştırılacak olan Avukata birinci ve ikinci altı ayında aylık ücret olarak, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Konulu Genelge ekinde yer alan “ 5393 sayılı Belediye Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ucret Tavanları “ konulu 1 sayılı cetvelde “Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ucret Tavanında” belirtilen 2.193,60TL ücretin aylık net ödenmesine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 05 Ocak 2021

Karar Sayısı              : 08

Karar Konusu          : Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçlarımıza Karşılık Kuruma Arsa Satışının Yapılması.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclis Görev Yetkileri başlıklı 18. maddesinin  ( e ) bendinde " Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek" denildiğinden,

        Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının ödenmesi için mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çay Mahallesi 261 ada 4-5-6 parsellerin Kastamonu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne satış bedelinin metrekaresi 300,00TL’den az olmamak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen bedel üzerinden satışının yapılmasına, arsa satış iş ve işlemleri içi Belediye Başkanına yetki verilmesine,

        Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda, Belediye Meclis Üyeleri Adem ÖZDEMİR ve Sevcan İLHAN'ın red oylarına karşılık diğer meclis üyelerinin kabul oyları ile oy çokluğu ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 05 Ocak 2021

Karar Sayısı              : 09

Karar Konusu          : İlçemiz Yeni Mahalle Mülkiyeti Belediyemize ait 59 ada 10 Parselin Satışının Yapılması.

KARAR METNİ

İlçemiz Yeni Mahalle Mülkiyeti Belediyemize ait 59 ada 10 Parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereği satışının yapılmasına, satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Adem ÖZDEMİR ve Sevcan İLHAN'ın red oylarına karşılık diğer meclis üyelerinin kabul oyları ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 05 Ocak 2021

Karar Sayısı              : 10

Karar Konusu          : İlçemiz Yeni Mahalle 66 Ada 17 Parselde İmar Planı Tadilatı Yapılması.

KARAR METNİ

Venüs Konut İnşaat Ltd.Şti.'nin 31.12.2020 tarih dilekçesinde İlçemiz Yeni Mahalle 66 ada 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasında 2018 öncesi imar planında bölgenin B-4 yapı nizamı bulunurken 2019 yılında yapılan İmar planı revizyonu ile A-4 yapı nizamına çevrildiğinden mağduriyet yaşamakta olduklarını beyan ederek mağduriyetin giderilmesi için bölgenin tekrardan B-4 yapı nizamı olacak şekilde plan tadilatı yapılması talep ettiği Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 31/12/2020 tarih ve 1105 sayılı gerekçesinden anlaşılmakla;   

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda İmar planı tadilatı talebinin uygunluğunun incelenmesi için Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine  oy birliği ile karar verilmiştir.