İ L A N

----------------------------------------------------

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yukarıaraç Mahallesi Venüs Cadde No.4 adresinde bulanan Sosyal Tesis Elik Otel, Restaurant ve Düğün Salonunu Belediye Encümeninin 01/08/2018 tarih ve 55 sayılı kararı ile 3 (üç)  yıllığına  kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45. maddeleri gereği Açık Teklif (artırma) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

 

                **İhale Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.

 

      a- İhale günü                           : 15 Ağustos 2018 Çarşamba saat 14.00

      b- Aylık muamman bedeli     :  5.000,00 TL.

      c- Geçici teminatı                    :  5.400,00 TL.

 

                 **Taleplilerin ihale teminatını 15 Ağustos 2018  günü saat 12.00 ya  kadar Belediyemiz tahsilat servisine yatırmaları şarttır.

  1. İhaleye girecek Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odası v.b bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi (2018 yılı)

  2. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslının veya noter noter tasdikli suretini vermesi (2018 yılı)

  3. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin  noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi ( 2018 yılı tasdikli)

  4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (2018 yılı)

  5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini  vermesi (2018 yılı )

  6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı

  7. İhale şartnamesi

  8. Geçici teminat makbuzu

  9. Kanuni ikametgah belgesi

  10. Türkiye’de tebligat için adres beyanı

  11. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

                İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde  Belediye Tahsilat Servisinde ve Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Talepliler ihale şartnamesini Belediyemiz Tahsilat Servisinden satın alabilir.

 

            Duyurulur. 

 

                                                                                                          ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI