VERGİ VE BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMADA SON GÜN 31 TEMMUZ 2018
 
Borçlu mükelleflerimizin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7143 sayılı Kanun ile ilgili olarak Kanun resmi gazetede yayınlanmış ve uygulamasına da başlanmıştır.
 
Buna İstinaden mükelleflerimizi bilgilendirmek üzere:
1-213 sayılı Vergi usül kanunu kapsamına giren ve 31.03.2018 Tarihinden(bu tarih dahil)önceki dönemlere beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,gecikme faizleri,gecikme zamları.
2-6183 sayılı Amme alacakları Tahsil usulü hakkında kanun kapsamında takip edilen vadesi31.03.2018 tarihinden(Bu tarih dahil)önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıylaödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları (idari para cezaları ile 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun mükerrer 97.maddesinin (b)fıkrası gereğince belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç)
3-Kanunun 10.maddesi 8.fıkrası gereğince Belediyelerin ve bunların bağlı kuruluşları sermayesinin %50 sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 31.03.2018 tarihinden(Bu tarih dahil)önce olduğu halde bu kannun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri,
4-2464 sayılı Kanunun 97.maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31.03.2018 tarihinden (Bu tarih dahil)önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacakları,
5-5393 sayılı Belediye kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31.03.2018 tarihinden(Bu tarih dahil)önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su,atık su ve katı atık ücret alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacakları,
Hakkında uygulanır.Buna göre aşağıda sayılan gelir türleri ile ilgili alacaklar ve bunlara bağlı fer'i alacaklar Borç yapılandırma kapsamındadır.
-Emlak vergisi
-Çevre temizlik vergisi,
-İlan ve reklam vergisi,
-Belediye meclis kararı ile tespit edilen ücretler,
-Su,atık su katı atık ücretleri,
-Belediyelerin kira lacakları.
 
BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
 
Başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
 
Başvurular Borçlu mükellefin bizzat kendisi yada vekili tarafından yapılacaktır.Tüzel kişilerde ise Tüzel kişiliğin kanuni temsilcisi yada onun vekili tarafından yetki belgesi ibraz edilerek yapılacaktır.
Başvuruda bulunmak isteyen mükelleflerin söz konusu borç ile Belediyemiz aleyhine dava açmamaları ,açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yoluna başvurmamaları gerekmektedir.Aksi halde yapılandırmadan faydalanamayacaklardır.
Başvurmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz 2018 (Bu tarih dahil)Tarihine kadar Belediye Başkanlığımız Mali işler müdürlüğü icra servisine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
-Yapılandırma başvurusu yapanlardan peşin ödemeyi tercih edenlerin ödemelerini 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.
-Taksitle ödemeyi tercih eden mükelleflerin ise ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla ilk taksit ödemelerini 2018 Eylül ayı içerisinde En son 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapmaları gerekir.Sonraki taksitleri ise birer ay atlamak suretiyle takip eden ay içerisinde ödenecektir.
 
SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER VE YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ
 
Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ;
-İlk ikisinin süresinde ödenmemesi yada eksik ödenmesi,
-Bir takvim yılında ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
-süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksidi son taksidi izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde,
7143 sayılı kanunun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
Bu durumda kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan ,taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların Eylül ve kasım 2018 taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.
 
DİĞER HUSUSLAR
 
6552,6736,ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni kanunun kapsamında yapılandırılmayacaktır.
Ancak anılan kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden boçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı kanunla belirlenmiş olan ;
-İlk taksit ödeme süresi içinde 1 Ekim 2018 tarihine kadar (30.09.2018 Tarihi pazar gününe rastladığından)ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90 ının ,
-İkinci taksit ödeme süresi içinde 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödenirse ,bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50 sinin tahsilinden vazgeçilecektir.